• Beoordelen kwaliteit bestaande huurregistratie inclusief check met feitelijke contracten
  • Analyseren van de toegepaste indexeringen huurprijzen
  • Adviseren over de opzet van een nieuw huurregister

Resumé

Op basis van een analyse van de 15 grootste contracten en de wijze waarop deze in het huur- en verhuurregister zijn vastgelegd is een check uitgevoerd op de kwaliteit van de vastgelegde gegevens en is een verbetervoorstel gemaakt voor aanpassing van het register. De uitgevoerde analyse heeft GGzBreburg inzicht gegeven in de kwaliteit van de huidige registratie. Het verbetervoorstel maakt het GGz Breburg mogelijk direct over de gewenste managementinformatie te beschikken. Daarnaast zijn de geconstateerde verschillen zodanig dat met enkele verhuurders overleg is gevoerd over de afwijkingen en gewenste aanpassingen.

Case

GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West- Brabant. GGz Breburg beschikt over een huurportefeuille van circa 80 objecten bestaande uit woningen, zorgvoorzieningen en kantoor-en bedrijfsruimtes.

Om een beter zicht te krijgen op de financiële en juridische verplichtingen die in het verleden in de huurportefeuille zijn aangegaan is een controle van de vastgelegde gegevens versus de feitelijke contracten gewenst. Huurdersland is gevraagd een analyse te maken van de 15 objecten die financieel gezien het zwaarst drukken op de begroting, de afwijkingen tussen huuradministratie en contracten aan te geven en met verbetervoorstellen te komen.

Werkwijze

Aan de hand van een uitdraai van de huur-en verhuuradministratie en de feitelijke contracten, correspondentie en facturen zijn voor 15 contracten de vastgelegde gegevens gecontroleerd op juistheid en volledigheid.   Hierbij zijn met name verschillen geconstateerd in contractduur, opzegtermijnen en doorgevoerde indexeringen.

 

Gebaseerd op 3 behoefteniveaus van informatie (management- beheer –detail) en de uitgangspunten voor eenduidige en enkelvoudige registratie is een voorstel gemaakt voor de opzet van een op deze uitgangspunten gebaseerde huuradministratie.

 

Tevens is voor één specifiek huurcontract, waarbij de voorkeur bestond voor voortijdige contract beëindiging, aan de hand van markt- en contractanalyse onderzocht welke mogelijkheden nader onderzocht zouden kunnen worden.