• Contract- en marktanalyse 21 wooneenheden Alphen aan den Rijn
  • Intentieverklaring uitwerking toekomstige reductiebehoefte

Resumé

GGZ rivierduinen is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Uitgangspunt bij de zorg is: thuis als het kan, in één van onze klinieken als het moet. Om het mogelijk te maken mensen langer zelfstandig te laten wonen beschikt Rivierduinen over meerdere  wooneenheden waarbij zorg en ondersteuning wordt geboden.

De ingrijpende veranderingen in de zorg en met name de wijze waarop gemeenten dit organiseren en inkopen is van grote invloed op de gewenste omvang en wijze van beheer van de vastgoedportefeuille van zorginstellingen.

GGZ Rivierduinen werd met de gevolgen hiervan direct geconfronteerd doordat de gemeente Alphen aan de Rijn de zorggerelateerde dagbesteding de komende periode aan een andere stichting heeft gegund. Hiermee werd eens te meer de behoefte aan flexibiliteit in de vastgoedportefeuille duidelijk. Aan Huurdersland is de opdracht gegeven om te onderzoeken of bij een tweetal complexen, bestaande uit 21 wooneenheden voor begeleid wonen en een dagactiviteiten- en dienstencentrum, flexibilisering van de huidige langlopende huurcontracten gerelateerd aan de inkoopafspraken met de gemeente in de toekomst mogelijk is.

Werkwijze

Huurdersland heeft een contractanalyse uitgevoerd, onderzoek gedaan naar de positionering van de objecten in relatie tot de plaatselijke huurwoningmarkt en daarnaast een doelgroepenanalyse uitgevoerd. Aan de hand van de verkregen informatie is vervolgens het overleg met de eigenaar een woningcorporatie uit Alphen aan de Rijn opgestart.

Het overleg met de eigenaar  heeft geresulteerd in concrete afspraken met de corporatie dat indien gedeeltelijke afstoot van de betreffende woningportefeuille gewenst is partijen meewerken aan de voorgestelde reductiebehoefte. Partijen hebben deze zaken geconcretiseerd en vastgelegd in een ‘’letter of intent’’ en daarbij aangegeven bij welke delen van de complexen teruggave van wooneenheden opportuun is.