Huurdersland heeft Regiecentrum:

  • Ondersteuning gegeven en juridisch bijgestaan in het conflict met de eigenaar over noodzakelijk uit te voeren curatief onderhoud aan gebouwinstallaties

Case

Het Regiecentrum wordt al enkele jaren geconfronteerd met excessief hoge storings-  en onderhoudskosten aan liftinstallatie en toegangsdeuren. Beide gebouwelementen zijn al ruimschoots aan het eind van hun technische levensduur en de installateurs geven aan dat renovatie en volledige vervanging noodzakelijk is. Het Regiecentrum is van mening dat deze kosten ten laste komen van de eigenaar. De eigenaar beroept zich echter op de beheerafspraak en geeft aan dat ten gevolge van deze afspraak de kosten voor de huurder zouden zijn.

 

Werkwijze Huurdersland

Op verzoek van het Regiecentrum heeft Huurdersland onderzocht of en in welke mate er sprake is van correctief (ten laste van huurder) of curatief (ten laste van verhuurder) onderhoud . Daarbij is tevens op grond van de van toepassing zijnde bepalingen van het ROZ huurcontract vastgesteld dat de gemaakte beheerafspraak de eigenaar niet ontslaat van zijn contractuele verplichtingen conform de van toepassing zijnde algemene bepalingen. De eigenaar is het met deze conclusie niet eens en ondanks juridische onderbouwing, veelvuldig mailverkeer, verzoek tot overleg en benadrukking van de dringende noodzaak tot uitvoering komt er vanuit die kant geen initiatief om uit de impasse te komen.

 

Op advies van Huurdersland is huurder tot ingebrekestelling van de eigenaar overgegaan en is na het verstrijken van de wettelijke reactietermijn opdracht tot uitvoering gegeven. De kosten zijn daarna  middels stornering op de huursom in mindering gebracht.

 

De aanpak heeft er tenslotte in geresulteerd dat in nader overleg tussen huurder en verhuurder:

  • Er een MJOP is opgesteld met inzicht in de toekomstige onderhouds- en vervangingswerkzaamheden;
  • Er overeenstemming is bereikt welke kosten voor wie zijn, en
  • Op grond hiervan een door beide partijen geaccepteerde kostenverdelingsafspraak is gemaakt m.b.t. de al uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte storings- en onderhoudskosten in het verleden.

 

 Heeft u ook vragen over de bij u in rekening gebrachte services? Onze adviseur Bart Broeren staat voor u klaar! U kunt hem bereiken onder telefoonnummer 06- 19 441 299 of per E-mail bart.broeren@huurdersland.nl .