Resume

Huurdersland heeft voor de verkoop van een overtollig multidisciplinair kinderdagverblijf :

  • Een massastudie uitgevoerd ter indicatie van de woningbouwpotentie van het perceel
  • In afstemming met de gemeente een informatieve aanvraag omgevingsvergunning ingediend ter verkrijging van medewerking wijzigen bestemmingsplan van maatschappelijk naar wonen
  • In afstemming met het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) het verkoopproces de gunning en overdracht geregeld.

 

Resultaat: de door Huurdersland geadviseerde en uitgevoerde verkoopstrategie heeft geresulteerd in een opbrengst van ruim vijfeneenhalf keer hoger dan de getaxeerde verkoopwaarde ‘as-is’.

 

Koraal is een zorginstelling voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Case

Het betreffende pand is specifiek ontworpen voor gebruik als multidisciplinair kleuterdagverblijf, heeft een oppervlak van 1340 m² BVO en een perceel grootte van 5960 m² en ligt in een strook waarin volgens het bestemmingsplan maatschappelijk gebruik is toegestaan. De omgeving van dit gebied bestaat vooral uit sociale huur- en koopwoningen. Op een tweetal locaties binnen het gebied is al toestemming gegeven voor het realiseren van woningbouw. Voor het te verkopen pand ligt het dan ook in de rede dat ook hier de gemeente bereid zal zijn het bestemmingsplan aan te passen naar woningbouw.

Het is voor de verkoop echter relevant dat deze bereidheid is uitgesproken. Daarnaast is het voor de geïnteresseerde bieders uiteraard van belang om een indicatie te hebben wat woningbouw ter plaatse zal omvatten. Om dit te bereiken is een massastudie uitgevoerd waarin op basis van het bouwvolume huidig bestemmingsplan én het convenant dat de gemeente met enige corporaties heeft gesloten over de gewenste differentiatie in de te realiseren woningbouw, een beeld is gegeven van de potentie van het perceel.

Op basis van deze massastudie is vervolgens een informatieve aanvraag omgevingsvergunning ingediend waarop de gemeente heeft aangegeven in principe bereid te zijn het bestemmingsplan aan te passen. Uiteraard dient dan wel in samenwerking met de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning te worden ingediend.

Met deze principetoezegging is vervolgens het verkooptraject gestart. De noodzakelijke asbest- en bodemrapportages zijn opgesteld en in samenspraak met Tomlow + Partners Notarissen zijn de concept koop- en leveringsaktes opgemaakt en is de inschrijvingsprocedure vorm gegeven. Hierbij is gekozen voor een openbare verkoopprocedure waarbij de melding is gepubliceerd op Funda in Business. Voor de geïnteresseerden is een dataroom opengesteld waarin alle relevante stukken alsmede verkoopprocedure, planning en inschrijvingsdocumenten zijn opgenomen.

Huurdersland heeft de communicatie en bezichtigingen met alle geïnteresseerde partijen verzorgt. Vervolgens heeft Huurdersland in afstemming met de notaris het inschrijving- en gunningstraject proces ter hand genomen. Na de sluiting van de inschrijving en het opstellen van een proces verbaal van inschrijving door de notaris heeft de interne besluitvorming en gunning door het bestuur van Koraal plaatsgevonden. Na het informeren van alle inschrijvers over de voorgenomen gunning en het opstellen van de koopovereenkomst en leveringsakte is het complete dossier, voorzien van een door Huurdersland opgesteld proces verbaal van verkoop, ter goedkeuring aan het CSZ toegezonden. Bij een dergelijk vervreemdingstraject is het een absoluut vereiste om af- en instemming met de gedelegeerd bevoegde van het CSZ te laten plaatsvinden en verkrijgen. Voor de verkoop is de toestemming van dit College een vereiste. De beschikking goedkeuring verkoop is door het College gegeven. De levering van de registergoed gaat plaatsvinden eind 2022. Daarmee is de volledige verkoopprocedure vanaf datum openstelling dataroom en publicatie advertentie binnen 6 maanden afgerond.

Het bovenomschreven verkoopproces heeft geresulteerd in 18 biedingen waarbij de gunning is gegaan naar de hoogste bieder die zonder ontbindende voorwaarden een bod heeft uitgebracht dat ruim vijfeneenhalf keer hoger lag dan  bij vrije verkoop in de huidige staat en situatie werd ingeschat.

Voor het voortraject zie portfolio Koraal- Den Bosch- uitwerken objectvisie: https://huurdersland.nl/case/stichting-koraal-2/