Bankgarantie

Bij de huur van een kantoor, bedrijf of winkelruimte wordt als onderdeel van de standaard ROZ huurovereenkomst, zie artikel 6, een bankgarantie door huurder aan verhuurder verstrekt. Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde (verhuurder) en de bank. De overeenkomst houdt in dat de bank op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde (verhuurder) een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte contractuele afspraken door huurder niet worden nagekomen.
De hoogte van de bankgarantie wordt meestal gebaseerd op de som van 3 maanden huur vermeerderd met servicekosten en BTW. Maar dit is geen verplichting. De hoogte van de bankgarantie is onderhandelbaar.

 

Met een bankgarantie geeft u de verhuurder de zekerheid dat u aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Na afloop van het huurcontract en na voldoening van al uw verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst ontvangt u uw bankgarantie terug. De termijn waarbinnen de afgegeven bankgarantie door verhuurder dient te worden vrijgegeven bedraagt maximaal 6 maanden na datum waarop de huurovereenkomst is beëindigd. Het is raadzaam om in de huurovereenkomst of bij de beëindiging ervan in het proces verbaal of beëindigingsovereenkomst afwijkende afspraken op te nemen om deze termijn te beperken tot bijvoorbeeld 2 weken. Hiermee voorkomt u dat u nog een halfjaar op vrijgave van de bankgarantie moet wachten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Beëndiging huur, Huren
« Terug