BTW compensatie

Voor organisaties die niet BTW plichtig zijn, is wettelijk bepaald dat het betalen van BTW over de huurprijs niet is toegestaan. Vooral de eerste 10 jaar (de herzieningsperiode) na de stichting (nieuwbouw of grootscheepse renovatie) van een object leidt dit tot een financieel nadeel voor de verhuurder. Immers de verhuurder kan zijn BTW over de investering niet aftrekken, maar daarna is het beperkt tot de BTW op onderhouds- en exploitatielasten die de verhuurder niet meer kan verrekenen. Gedurende de eerste 10 jaar, bij nieuwbouw, kan de BTW schade oplopen tot ruim boven het gangbare hoge BTW tarief. De verhuurder dient deze omzetbelastingschuld te onderbouwen met een verklaring van een externe registeraccountant.

 

Dit is vaak een complexe berekening maar de redenatie achter de BTW compensatie is als volgt:
Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie mag de hele btw van de (ver)bouw kosten worden teruggevorderd van de belastingdienst.
Het ontvangen bedrag aan BTW wordt over 10 jaar afgeschreven tegen de ontvangst uit BTW belaste huuropbrengsten. Als er verhuurd wordt zonder BTW, dan vordert de belastingdienst de BTW terug plus een rente over de BTW.

 

Bent u als stichting of vereniging niet BTW plichtig, dan geniet het sterk de voorkeur om bedrijfsruimte te huren op een locatie waar de herzieningstermijn reeds verstreken is. In dat geval beperkt de schade van de BTW compensatie zich tot het bedrag van de onderhouds- en exploitatielasten. In de regel wordt voor onderhoud en exploitatie een percentage, variërend tussen de 3% en 7%, van de jaarhuursom bij de huurder in rekening gebracht. Dit ter compensatie voor het niet kunnen opteren voor BTW aftrek door de verhuurder. Het compenseren op basis van een vast percentage van de jaarhuur is eigenlijk heel raar aangezien de hoogte van de huur per m² maar een beperkte relatie heeft tot de hoogte van de mogelijke onderhoud en exploitatielasten van een gebouw.

 

Huurdersland adviseert dan ook om het bedrag voor de BTW compensatie vast te stellen op basis van een vast bedrag per m² aan de hand van een vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Door het uitrekenen van een vast bedrag voorkom je de eerder genoemde scheve correlatie met de hoogte van huurprijs. Daarnaast voorkom je dat het bedrag voor de BTW compensatie jaarlijks geïndexeerd wordt, krijg je een goed beeld van de te verwachten kwaliteit- en onderhoudsstoringen van het object en weet je meteen of de eigenaar zijn lange termijn onderhoudszaken goed op orde heeft. Dit laatste kan ook weer van invloed zijn bij het vaststellen van de hoogte en omvang van de servicekosten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug