Onderverhuur

Onderverhuur is de gehele of gedeeltelijke verhuur van gehuurde kantoor-, bedrijfs- of winkelruimte aan derden. Onderverhuur is pas mogelijk na goedkeuring van de verhuurder. Bij een langlopende huurverplichting kan het interessant zijn om een traject voor onderverhuur op te starten om uw overtollige kantoorruimte af te stoten. De inschatting of onderverhuur van uw kantoorruimte zinvol is, is uiteraard afhankelijk van de contractuele bepalingen resterende looptijd en mogelijkheid tot onderverhuur, de kwaliteit van de locatie en lokale marktomstandigheden. In de algemene bepalingen van de ROZ huurovereenkomst is in artikel 8 het volgende opgenomen:

 

  • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.
  • In geval huurder handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt huurder aan verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede schadevergoeding te vorderen.

 

Doordat de toestemming van verhuurder niet gebonden is aan enige randvoorwaarde geeft dit artikel de huurder in feite geen mogelijkheid tot onderverhuur. Beter is de zinsnede: ”Huurder heeft het recht om het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder die haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden. Het is raadzaam om een dergelijke onderhuurbepaling standaard in de huurovereenkomst op te nemen. Hiermee beschikt u als huurder over instrumenten om bij krimp van uw organisatie actief te kunnen sturen op de reductie van uw huisvesting en huisvestingskosten.

 

Huurdersland streeft bij de realisatie van (onder)verhuurtrajecten naar een uitwerking waarbij de onderverhuurder d.m.v. afkoop en formele contractbeëindiging van haar huurcontract of gedeelte wordt ontslagen. De opvolgend huurder sluit een nieuw contract met de eigenaar. Hierbij betaalt vertrekkend huurder aan de eigenaar, ter compensatie voor de mogelijk verstrekte incentives aan de opvolgend huurder in vorm van huurvrije periode en/of huurkorting, een bedrag waarmee alle resterende verplichtingen komen te vervallen. De vertrekkend huurder loopt hierdoor geen risico’s met wanbetaling door eventuele onderhuurders en kan volledig ontslagen worden van haar huurverplichtingen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Beëndiging huur, Huren
« Terug